Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.

Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“ или да го изтеглите от следния линк:

Регламентът за провеждане на на национален конкурс за ученическо есе

---

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОПРЕДЕЛИ ТИХОМИР ПЕНКОВ ПЕТКОВ ЗА ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ „АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ“ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ - 26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 45/07.11.2017 г., т. 9 определи Тихомир Пенков Петков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Търговище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище, считано от 05.03.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

---

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ПООЩРИ И ОСВОБОДИ ПОРАДИ ПЕНСИОНИРАНЕ СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА КАТО АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ - 26 февруари 2019 година

Окръжен съд Търговище поздравява административния си ръководител съдия Силвия Петрова за признанието на ВСС и наградите. Освен посоченото в официалното прессъобщение, ние можем да добавим и това, че Силвия Петрова е един чудесен човек, прекрасен съдия и ръководител и се радваме, че сме работили с нея. Благодарим ти за всичко и се надяваме да продължиш да си все така добра и от другата страна на съдебната банка! Ето и официалното съобщение от страницата на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 203, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Силвия Петрова Петрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, с отличие „личен почетен знак: първа степен златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“. Колегията гласува тя да бъде наградена с парична награда от 1000 лв.

Предложение за награждаването ѝ е направено от и. ф. административния ръководител – председател на Апелативен съд – Варна. В него се посочва близо 40-годишния юридически стаж на съдия Петрова, от които над 32 години в съдебната система, богатия професионален опит, безупречно изпълнение на задълженията, доказаните в работата ѝ на административен ръководител отлична юридическа подготовка и висока квалификация, както и нейният принос за издигане на авторитета на съдебната система.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия освободи Силвия Петрова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище, считано от 05.03.2019 г.

---

На 14.12.2018г. положиха клетва новите съдебни заседатели в Окръжен съд Търговище, в присъствието на Общото събрание на съдиите. Представителите на обществеността в наказателния процес имат мандат от 4 години и са избрани според Наредбата за съдебните заседатели от 2017 г. Съставът им включва граждани от всички общини от района на Търговищки окръжен съд. Припомняме, че съдебните заседатели участват по дела с обвинения за престъпления, за които се предвиждат наказания повече от 5 години "Лишаване от свобода". Те участват в делата наравно със съдиите и формират мнозинство по решаващите въпроси относно това извършено ли е деянието от подсъдимия, съставлява ли то престъпление и какво наказание да бъде наложено.