Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Търговище, 27.02.2013 година

 

  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Търговищкият окръжен съд в закрито съдебно заседание на дванадесет и щести февруари, две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИЛВИЯ ПЕТРОВА

                                ЧЛЕНОВЕ:ТАТЯНА ДАСКАЛОВА

                                                    АНГЕЛИНКА Н.

 

  Като изслуша докладваното от съдия Петрова В. гр. д. № 39 по описа за 2013 година и за да се произнесе, вез предвид следното:

Производството е по реда на чл.463 във връзка с чл.278 ГПК.   Образувано е по жалба на З.С.Н. ***, ЕГН ********** против разпореждане от 16.01.2013г. за разпределение на постъпили суми по изпълнително дело № 76/2011г. на ДСИ при Омуртагски районен съд В ЧАСТТА за разпределение на главницата по дълга. В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност на така извършеното разпределение, тъй като събраната сума е разпределени и на постъпилия късно в изпълнителното производство, взискател - ”ЦКБ” АД със седалище в гр.София, който не се полза с право на предпочитателно удовлетворение.

В срока по чл.276, ал.1 от ГПК е постъпил писмени отговори от „Централна кооперативна банка”  АД със седалище в гл.София, чрез процесуалния й представител по пълномощие адвокат В. ТАК, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата, тъй като разпределените по процесното изпълнително дело е законосъобразно, извършено по реда на чл.136, т.3 от ЗЗД за вземането на банката като ипотекарен кредитор на длъжника и по реда на чл.136, ал.3 на ЗЗД за вземането й за главница от 11309,57 лв.

В становището си по жалбата, ДСИ излага съображения за нейната неоснователност, тъй като „ЦКБ” АД гр.София участва в разпределението веднъж като ипотекарен кредитор на длъжника, ползващ се с право на предпочитателно удовлетворение и веднъж като присъединен взискател, чието вземане се разпределя съразмерно, с останалите взискатели по изпълнителното дело.

Съдът, след като съобрази направените оплаквания в жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства по приложеното изпълнително дело № 60/2011г. по описа на ДСИ при Районен съд гр.Омуртаг, установи от фактическа страна  следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.462, ал.2 от ГПК, против съдебен акт, подлежащ на въззивен контрол, поради което е процесуално д о п у с т и м а . Разгледана по същество същата е  н е о с н о в а т е л н а .

Процесното изпълнително дело е образувано по представен изпълнителен лист, издаден въз основа на влязлото в сила решение по гр.д.№ 429/2010г. по описа на Омуртагски районен съд, по силата на който В.Р.С. *** с ЕГН ********** е осъден да заплати на Х. и З. *** сумата в размер на 2938,51 лв.,ведно със законната лихва, считано от 05.08.2010г. до окончателното изплащане на сумите както и 208,60 лв. разноски по делото.

С постановление от 20.06.2011г. към делото е присъединено изп.дело № 76/2011г., образувано по молба на Николай Хрисимов Н. по изпълнителен лист № 116/10.03.2011г. по гр.д.№ 428/2010г. по описа на ОРС за сумата 5854,50 лв. ведно със законната лихва от деня на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението  и разноски по делото в размер на 643,68 лв.

Към първоначалното изпълнително дело е присъединено и дело № 121/2012г., образувано по молба на „ЦКБ” АД със седалище в гр.София, въз основа на изпълнителен лист 654/12.10.2012г. по ч.гр.д.№ 672/2012г. на ОРС  за сумата 11309,57 лв. ведно със законната лихва, считано от 12.10.2012г. и присъдени разноски по делото в размер на 226,19 лв.

От удостоверение с изх.№ 210/2011г. на АП служба по вписванията при ОРС се установява че върху недвижимия имот, предмет на принудителното изпълнение е учредена договорна ипотека от „ЦКБ” АД със седалище в гр.София, като обезпечение на отпуснат на С. банков кредит за текущи нужди №35400КР-АА-1587/13.07.2006г.От представеното извлечение от счетоводните книги на банката се установява, че дългът на С. по този кредит е в размер на 5374,56 лв. главница, лихва за минало време в размер на 336,47лв., лихва към датата на разпределението  в размер на 562,44 лв. и 164,22 лв. разноски по делото.

Събраната сума по изпълнителното дело за удовлетворяване на взискателите по него, е в размер на 21100 лв., представляваща стойността на продадения недвижим имот, собствен на длъжника.

Установени са също така размера на разноските направени от взискателите по изпълнителното дело, непогасените местни данъци и такси за продадения имот, публичните задължения на длъжника както и дължимите такси по изпълнението.

От тази безспорна фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи: Съгласно разпоредбата на чл.456, ал.1 от ГПК през всяко време на изпълнението, в изпълнителното производство могат да се присъединят и други кредитори на същия длъжник. С оглед тази възможност, в производството по изпълнително дело № 60/2011г. на ДСИ при ОРС към първоначалните кредитори Х. и З. *** са се присъединили още двама кредитори на длъжника С. – Николай Н. *** и „ЦКБ” АД със седалище в гр.София. Съгласно разпоредбата на чл.457, ал.1 от ГПК присъединилият се взискател има същите права в изпълнителното производство, каквито има и първоначалния взискател. Следователно, без значение е поредноста и времето на присъединяване, всички присъединени взискатели имат еднакви права в производството.

Предвид тези обстоятелства, възражението в жалбата, че не следва да се извършва разпределение на сумите по изпълнителното дело на най-късно присъединилия се взискател -  „ЦКБ” АД гр.София, е неоснователно.

Неоснователно е и второто възражение в жалбата за неправилно разпределение на вземанията за главница, между взискателите по изпълнителното дело, по следните съображения: След като събраната по изпълнителното дело сума 21100 лв. е недостатъчна за удовлетворяване на всички вземания на взискателите по изпълнителното дело, съгласно разпоредбата на чл.460 от ГПК, сумата следва да се разпредели, кат-о най-напред се отделя сума за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочитателно удовлетворяване, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Привилегиите пък са установени в чл.136 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбата на чл.136, т.3 от ЗЗД с право на предпочитателно удовлетворение се ползват вземанията, обезпечени със залог или ипотека – от стойността на заложените или ипотекирани имоти. В случая безспорно е установено, че е налице такова вземане на „ЦКБ” АД гр.София против Веселен С. по отпуснат кредит през 2006г., обезпечен с недвижим имот, предмет на принудителното изпълнение по процесното изпълнително дело.Остатъчното задължение по него е в размер на 5374,56 лв. Съгласно разпоредбата на чл.459, ал.2 във връзка с ал.1 ГПК, такъв кредитор се смята /по право/ за присъединен взискател. С оглед на това и по молба на „ЦКБ” АД гр.София и представен изпълнителен лист № 56/13.01.2012г., с разпореждане от 23.01.2012г. на ДСИ, банката е присъединена като взискател по изпълнително дело № 60/2011г. Освен това, като такъв взискател, съгласно цитираната разпоредба, неговото вземане се ползва с право на предпочитателно удовлетворение и то се удовлетворява изцяло, поради което това вземане  следва да се удовлетвори изцяло, в размер на 5374,56  лв.

След това предпочитателно удовлетворение на вземането на ипотекарния кредитор, наред с другите вземания с предпочитателно удовлетворение по чл.136 т.т.1,2 и 6 от ЗЗД, оставащата сума следва за разпредели между вземанията на взискателите Хрисимир и З. Николови, Николай Н. и „ЦКБ” АД гр.София съразмерно т.е. с оглед размера на всяко едно от вземанията – чл.136, ал.2 ЗЗД, тъй като те са вземания от еднакъв ред т.е. равнопоставени - за Х. и З. Николови сумата в размер на 874,10 лв.; за Николай Н. сумата в размер на 1618,71 лв. и за „ЦКБ” АД гр.София сумата в размер на 5019,07 лв.

Предвид горното извършеното от ДСИ при ОРС разпределение на събраната сума по изпълнително дело № 60/2011г. по описа на същия съд е правилно и законосъобразно и като такова, следва да се потвърди.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Протокол за разпределение на суми от 16.01.2013г. на ДСИ при Районен съд Омуртаг, съставен по изпълнително дело № 60/2011г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА, в която са разпределени вземанията за главници на взискателите по изпълнителното дело а именно: за Х. и З. Николови сумата в размер на 874,10 лв. за Николай Н. сумата в размер на 1618,71 лв. и за „ЦКБ” АД гр.София сумата в размер на 5019,07 лв., както и разпределената изцяло главница в размер на 5374,56 лв.на „ЦКБ” АД гр.София в качеството й на ипотекарен кредитор, като правилно и законосъобразно.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване от страните по делото, пред Апелативен съд гр.Варна, в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                        

 

 

                                                                            2.